Samverket i Malmö AB

Om oss

Välkommen till Samverket i Malmö

Låt oss hjälpa er

Samverket Stödboende AB är ett etablerat företag som erbjuder boende med stöd. Vi har enheter i både Malmö och i Småland. Syftet med verksamheten är, utöver ett tryggt och drogfritt boende, att stötta våra klienter till ett självständigt liv. Ett liv som omfattar såväl sunda relationer och prosociala sammanhang som en i stort ordnad social situation.

 

Vi erbjuder boende i egna lägenheter med stöd som omfattar tillsyn, drogtest, kontaktmannaskap och social gemenskap. Samverket tillämpar nolltolerans mot alkohol och narkotika i hela verksamheten. För klienter med en historik av missbruk och psykisk ohälsa är en väl genomförd behandling samt en vilja och motivation att fortsätta leva drogfritt en förutsättning för placering hos oss. För att lyckas med detta finns våra stödpersoner tillgängliga för samtal och vägledning dygnet runt.

Samverket i Malmö AB

Placeringarna är individuellt utformade och kan omfatta kostnader för såväl kost och logi som tillsyn och stöd. Vad som ingår i just din placering framgår av uppdragsplan och avtal med placerande enhet. Samtliga klienter har en egen kontaktperson som ansvarar för och att målen i genomförandeplanen uppfylls. Därtill erbjuds aktiviteter, gemensamma frukostar till självkostnadspris samt stöd och hjälp i olika kontakter. För klienter som ännu inte kommit ut i arbete eller sysselsättning ingår obligatoriska morgonmöten i våra samlingslokaler. Detta i syfte att motverka isolering och att främja daglig struktur och social samvaro. Tillsammans skapar vi individuellt utformade veckoscheman som följer den enskilda klientens genomförandeplan och mål. Vi erbjuder fritidsaktiviteter och möjlighet till regelbunden friskvård.

Vår målsättning är att finnas vid klientens sida till dess att han eller hon kan leva ett självständigt liv och behovet av stöd därmed inte längre föreligger.

Vi finns i Malmö och Småland, oavsett placeringsort så arbetar vi på samma strukturerade sätt.

Vår utgångspunkt är att inför varje placering göra en kartläggning av klientens livssituation. Vi går tillsammans igenom klientens mål, resurser och riskfaktorer. Vår erfarenhet är att en väl genomförd kartläggning avsevärt ökar chanserna till ett lyckat behandlingsresultat. Är du intresserad av att veta mer om oss och vår verksamhet tveka inte att maila eller ringa oss. Ni hittar kontaktuppgifter under fliken kontakta oss.

Samverket i Malmö AB